prof. dr hab. inż. Jan A. Kołodziej

  • kontakt

tel.: +48 61 665 2321

fax.: +48 61 665 2307

e-mail:

  

  • informacje ogólne

· Magister inżynier, 30.10.1970, mechanika stosowana, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, tytuł rozprawy:

· Doktor nauk technicznych, czerwiec 1977, mechanika płynów, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, tytuł rozprawy: Przepływ płynu lepkiego nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru porowatego o dużej porowatości

· Doktor habilitowany, 1989, metody komputerowe w mechanice, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, tytuł rozprawy Określenie efektywnych własności ośrodków porowatych i kompozytowych przez symulację numeryczną eksperymentu fizycznego z wykorzystaniem metody kollokacji brzegowej

· Profesor nauk technicznych, grudzień 2001.

 

  • przebieg kariery zawodowej

· 1970.11.01 - 1972.09.30, asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

· 1972.10.01 - 1977.09.30, starszy asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

· 1973.10.01 - 1976.09.30, urlop bezpłatny, studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie (stypendium doktoranckie z PP).

· 1977.10.01 - 1990.01.31, adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

· 1990.02.01 - 1993.09.30, docent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

· 1991.09.01 - 1993.02.15, profesor "wizytujący" w Universidade da Beira Interior In Covilha (Portugal) (urlop bezpłatny w PP)

· 1993.10.01 - 2005.10.01, profesor nadzwyczajny w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

· 2005.10.01 - profesor zwyczajny w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP.

 

  • członkostwo w organizacjach naukowych

· Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (Poska),

· Gesellschaft fur Angewandte Mathematic und Mechanic (Niemcy),

· American Mathematical Scienty (USA).

· Członkowstwo w Sekcji Metod Komputerowych Komitetu Mechaniki PAN.

 

  • nagrody i odznaczenia

· Nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych za znaczący wkład w określanie efektywnych własności ośrodków porowatych i kompozytowych przez symulacje numeryczna eksperymentu fizycznego, 12 wrzesień 1990.

· Nagroda zespołowa Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za udział w pracy pt. "Sprężyste i plastyczne zachowanie się materiałów porowatych", Warszawa 1989.

· Trzykrotnie nagradzany w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na najlepsza prace z mechaniki stosowanej.

 

  • organizacja nauki

Członkostwo w radach naukowych

· Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej od 1989 członek.

Organizacja kongresów, konferencji i sympozjów

· XIII Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań- Błażejewko, 1988, członek Komitetu Naukowego.

· XV Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań 1992, członek Komitetu Naukowego

· XIX Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań- Błażejewko, 2000, przewodniczący Komitetu Naukowego.

· Fifth International Conference of Advances in Fluid Mechanics, 22-24 March 2004, Lisbon, Portugal, organized by: Wessex Institute of Technology, UK, członek Komitetu Naukowego.

· Eighth International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, 24-26 March 2004, Lisbon, Portugal, organized by: Wessex Institute of Technology, UK, członek Komitetu Naukowego.

· Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP’04, 17-19 November 2004, Poznan, Poland, organized by Poznan University of Technology, członek Komitetu Naukowego.

· ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods, 11-14 July 2005, Lisbon, Portugal, organized by Instututo Seperio Technico (Portugal), członek Komitetu Naukowego.

· XXII Symposium Vibrations In Physical Systems, Będlewo, 19-22.4.2006, członek Komitetu Naukowego.

· The International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP 2007, L'viv, Ukraine, 16 - 20 September 2007, członek Komitetu Naukowego.

· XXIII Symposium Vibrations In Physical Systems, Poznań- Błażejewko, 28-31.5.2008, członek Komitetu Naukowego.

· The International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP 2010 , Malta, 16-20 July 2010, członek Komitetu Naukowego.

· XXIV Symposium Vibrations In Physical Systems, Będlewo, 12-15.5.2010, członek Komitetu Naukowego.

· XXV Symposium Vibrations In Physical Systems Będlewo, 15-19.5.20012, członek Komitetu Naukowego.

Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagraniczymi

· Copernicus project CIPA CT 940150, Design of Adaptive Offshore Structures Exposed to Extreme Wave Loding. Kordynatorem projektu był prof. A. C. Mendes z Universidade da Beira Interior. - zakończono 31 styczeń 1998 roku.

Pełnione funkcje w Uczelni

· Zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej od 1.09. 1999 do 31.08. 2002 oraz od 1.09.2002 do 31.08.2005

Prowadzone rozprawy doktorskie

· Anita Uściłowska: Dynamika kolumny z masą skupioną oraz wieży przegubowej pod wpływem obciążeń falowych, data otwarcia: 28 listopad 1997; data zakończenia 26 luty 1999 (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej)’

· Roman Starosta: Nieliniowa dynamika wybranych typów konstrukcji morskich poddanych działaniu obciążeń falowych; data otwarcia: 28 listopad 1997; data zakończenia 13 grudzień 1999 (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej).

· Tomasz Stręk: Komputerowa symulacja wybranych faz mieszania dwóch polimerów; data otwarcia przewodu 18 grudzień 1998; data zakończenia 14 grudzień 2000. (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej)

· Janusz Łukowski: Numeryczne i konduktometryczne badania parametrów struktury porów materiałów porowatych” data otwarcia przewodu dnia 29 wrzesień 2000; data zakończenia 26 luty 2004. (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej)

· Tomasz Klekiel: Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych i algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania wybranych nieliniowych problemów brzegowych mechaniki data otwarcia przewodu dnia 17.05.2004, data zakończenia (Uniwersytet Zielonogórski)

· Piotr Gorzelańczyk: Wybrane aspekty stosowania metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach skręcania prętów pryzmatycznych, mechaniki , data otwarcia przewodu dnia ... , data zakończenia 09 czerwiec 2010 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile)

· Magdalena Mierzwiczak: Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła dotyczących identyfikacji źródeł ciepła lub współczynników materiałowych, data otwarcia: 19 listopad 2010 data zakończenia 23 maj 2011 (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej).

 

  • lista grantów i stypendiów

· KBN - nr 3363912: „Computer program for calculation of some popular test problems with controlled accuracy”, kierownik projektu, 1991-1992, uzyskał wynagrodzenie

· KBN - nr 7T07A7309: „Określenie efektywnej przewodności cieplnej kompozytu, gdy współczynniki przewodzenia cieplnego są funkcjami temperatury”, główny wykonawca, 1995-1996, uzyskał wynagrodzenie.

· KBN 584/T07/95/08: “Bezodrzutowy młotek pneumatyczny nowej generacji - teoria dynamiki wewnętrznej - budowa prototypu - weryfikacja hipotez badawczych”, Główny wykonawca, 1996-1997, uzyskał wynagrodzenie.

· KBN 474/T11/96/11: “Symulacja wielowarstwowej niejednorodnej struktury lepkosprężysto-porowatej o zmiennych własnościach termomechanicznych” Główny wykonawca. 1996-1998, uzyskał wynagrodzenie.

· KBN 0950/T07/99/16 “Nieliniowa dynamika wieży przegubowej oraz wahadła fizycznego pod działaniem obciążeń falowych. Model teoretyczny, symulacja komputerowa i badania doświadczalne.” – główny wykonawca, 1999, uzyskał wynagrodzenie

· KBN 1480/T11/99/16 „Dynamiczny model wieży typu kratownicowego lub ramowego utwierdzonej w dnie morskim poddanej obciążeniom falowym" (PROMOTORSKI), kierownik, 1999. Bez wynagrodzenia

· KBN 1179/T07/2000/18 „Komputerowa symulacja wybranych etapów mieszania dwóch polimerów” (PROMOTORSKI) 1.01.2000-31.12.2000, kierownik, bez wynagrodzenia

· KBN 0860/T07/200/19 „Nieliniowa dynamika wieloprzegubowej wierzy pod działaniem obciążeń falowych z uwzględnieniem odkształceń sprężystych układu”, kierownik projektu, 1.07.2000-30.06.2002, uzyskał wynagrodzenie

· KBN 0858/T07/2000/19, „Nieliniowy model obciążeń falowych układu cylindrów”, 2000-2002, wykonawca, uzyskał wynagrodzenie

· KBN 1180/T07/200/18 „Dynamika pola wirów magnetycznych w nadprzewodniku II rodzaju, Modelowanie, modulacja i prowadzenie”, 2000-2002, wykonawca, uzyskał wynagrodzenie

· Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1320/B/T02/2009/36 „Wybrane aspekty stosowania metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach skręcania prętów pryzmatycznych”, grant PROMOTORSKI, kierownik, 1.03.2009-1.03.2010, bez wynagrodzenia

· Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4917/B/T02/2010/39,”Optymalne metody rozwiązywania nieliniowych zagadnień odwrotnych w urządzeniach energetycznych” wykonawca, aktualnie wykonywany.

 

  • publikacje

Szaniawski, J. A. Kołodziej: Ustalony laminarny przepływ płynu lepkiego nieściśliwego wzdłuż równoległego układu prętów. Prace IPPT PAN 38/1972.

J. A. Kołodziej: Ustalony laminarny przepływ płynu lepkiego nieściśliwego wzdłuż trójkątnej i sześciokątnej siatki równoległych cienkich cylindrycznych prętów. Zeszyty Naukowe PP, Mechanika nr 15, str. 85-100.

 

J. A. Kołodziej: Przepływ typu Poiseuille'a w kanałach z równoległymi prętami. Prace IPPT PAN 2/1975.

 

J. A. Kołodziej: Przepływ podłużny w kanałach z równoległymi cienkimi prętami Zeszyty Naukowe PP, Mechanika, nr 22, (1979), str. 107-122.

 

J. A. Kołodziej, M. Kwiek, J. Kubik: Pewne uwagi o analogii pomiędzy skręcaniem prętów pryzmatycznych wielospójnych a przepływem typu Poiseuille'a. Archiwum Budowy Maszyn, vol. 23, (1976), str. 33-46.

 

S. J. Kowalski, J. A. Kołodziej, B. Raniecki:On normal impact of an infinite elastic-plastic thin-walled plate by a finite rod. Nucl Eng Design, vol. 20, no. 2, (1976), pp. 225-230.

 

J. A. Kołodziej: Wyznaczanie stałej poślizgu na granicy obszaru porowatego. Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 28/916/1977, str. 74-84.

 

J. A. Kołodziej: O zastosowaniu pewnej klasy okresowych funkcji harmonicznych w mechanice ośrodków ciągłych Zeszyty Naukowe PP, Mechanika, nr 22, (1979), str. 91-106.

 

J. A. Kołodziej, W. Dudziak: Wyznaczanie ustalonego laminarnego przepływu płynu lepkiego nieściśliwego wzdłuż sześciokątnej siatki równoległych prętów cylindrycznych metoda kolokacji brzegowej. Archiwum Budowy Maszyn, vol. 26, (1979), str. 103-114.

 

J. A. Kołodziej: Some comments on the resistance experied by a porous sphere moving in a viscous incompressible fluid at low Reynolds numbers. Rozprawy Inżynierskie, vol. 28, (1980), pp. 41-48.

 

J. A. Kołodziej: Opór filtracyjny układu prętów cylindrycznych przy podłużnym laminarnym opływie. Archiwum Budowy Maszyn, vol. 27, (1980), str. 487-502.

 

M. Cieszko, J. A. Kołodziej: Określenie wymiany ciepła pomiędzy wiązką regularnych prętów i płynem podczas podłużnego laminarnego przepływu metoda kolokacji brzegowej. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 19, (1981), str. 605-619.

 

J. A. Kołodziej: O możliwości uściślenia wyznaczania charakterystyk oporowych łożysk porowatych. Cześć I: Przegląd modeli teoretycznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 2/46/, (1981), str. 91-103.

 

J. A. Kołodziej: O możliwości uściślenia wyznaczania charakterystyk oporowych łożysk porowatych. Cześć II: Propozycja nowego modelu teoretycznego dla ustalonych warunków pracy łożyska. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1-2/49-50/, (1982), str. 49-63.

 

J. A. Kołodziej, M. Kaczmarek: Zastosowanie metody kolokacji brzegowej do wyznaczania kapilarnego przepływu w trójkątnym rowku. Zeszyty Naukowe PP, Maszyny Robocze i Pojazdy, nr 22, (1982), str. 133-138.

 

Z. Kończak, J. A. Kołodziej: Zastosowanie metody kolokacji brzegowej w zagadnieniach brzegowych dla ośrodków wielospójnych. Zeszyty Naukowe PP, Mechanika, nr 30, (1984), str. 171-176.

 

J. A. Kołodziej: Teoretyczny model porowatego łożyska wzdłużnego zasilanego zewnętrznie przy uwzględnieniu odkształcalności materiału porowatego. Archiwum Budowy Maszyn, vol. 32, (1985), str. 95-114.

 

J. A. Kołodziej: Określenie poprzecznej efektywnej przewodności cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułożonych włóknach metoda kolokacji brzegowej. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 24, (1986), str. 355-373.

 

Z. Kończak, J. A. Kołodziej: Analysis of temperature effect on stress state in porous medium with spherical cavity. Studia Geotechnika and Mechanica, vol. 8, (1986), pp. 17-36.

 

J. A. Kołodziej: Het determination of the interaction coefficient in mixture equation for thermal diffusion in unidirectional composites. Proceedings of the European Mechanics Colloquim 214 "MECHANICAL BEHAVIOUR OF COMPOSITES AND LAMINATES" held in Kupari, Yugoslavia, 16-19 September 1986, edited by W. A. Green and M. Micunovic, Elsevier Applied Science, pp. 235-244.

 

J. A. Kołodziej: Wyznaczanie współczynnika oddziaływania w równaniach nieustalonego przewodzenia ciepła w kompozytach jednokierunkowych. Archiwum Termodynamiki, vol. 8, (1987), str. 87-107.

 

J. A. Kołodziej, M. Barbacki: A theoretical model of an aerostatic porous thrust bearing with deformable porous material. Proceedings of Inrernational Conference "Mathematical Methods in Engineering", vol II, held in Karlove Vary, 2-5 Dec. 1986, pp. 665-670.

 

J A Kołodziej: Filtration resistance of a system of parallel cylinders at a transverse creeping flow. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 24, (1986), pp. 537-549.

 

J. A. Kołodziej: Review of application of boundary collocation method in mechanics of continuous medium. Solid Mechnics Archives, vol. 12, (1987), pp. 187-231.

 

J. A. Kołodziej, G. Musielak: Uwagi o zastosowaniu metody kolokacji brzegowej do rozwiązywania zagadnień brzegowych dotyczących skręcania prętów pryzmatycznych. Archiwum Budowy Maszyn, vol. 34, (1987), str. 111-135.

 

J. A. Kołodziej, G. Musielak: Zastosowanie metody kolokacji brzegowej do wyznaczania optymalnego napełnienia rury cylindrycznej przy grawitacyjnym przepływie płynu Ograniczenia metody. Zeszyty Naukowe PP, Mechanika, nr 32, (1987), str. 37-52

 

J. A. Kołodziej, M Barbacki: Theoretical model of externally pressurized circular thrust porous gas bearing with deformable material, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 26, (1988), pp. 73-82.

 

M. Kaczmarek, J. A. Kołodziej, G. Musielak: Wyznaczanie powierzchni swobodnej cieczy w trójkątnym rowku. Mechanika Teoretyczna i Stosowana , vol. 26, (1988), str. 83-96.

 

J. A. Kołodziej: Influence of porosty o a porous medium on the effective viscosity in Brinkman's equation. Acta Mechanica, vol. 75, (1988), pp. 241-254.

 

J. A. Kołodziej, M. Kleiber, G. Musielak: Comparison of the boundary collocation and finite element methods for some harmonic 2D problems. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 26, 647-666, (1988).

 

J. A. Kolodziej, G. Musielak: Comparison of the boundary collocation and the boundary element method. In Boundary Element Methods in Applied Mechanics - Proceedings of the First Joint Japan/US Symposium on Boundary Element Methods, on Oct. 3-6, 1988 at University of Tokyo, Pergamon Press,pp. 53-59.

 

J. A. Kolodziej, M. Kleiber: Boundary collocation vs FEM for some harmonic 2D problems, Comp. Structures , vol. 33, 155-168 (1989).

 

J. A. Kołodziej: Efektywny współczynnik przewodzenia ciepła dla kompozytu włóknistego przy niedoskonałym kontakcie termicznym pomiędzy komponentami. Rozprawy Inżynierskie , vol. 38, 21-38 (1990).

 

J. A. Kolodziej, G. Musielak: Domain decomposition in boundary collocation method. Notes on Numerical Fluid Mechanics, vol. 31, Parallel Algorithms for Partial Differential Equations, Ed.W. Hackbusch, Friedr. Vieweg, Braunschweig (1991) pp.140-156.

 

J. A. Kołodziej, J. Sterfaniak, M. Kleiber: Transient heat conduction by boundary collocation method and FEM – a comparison study. Notes on Numerical Fluid Mechanics, vol. 33, Numerical Techniques for Boundary Element Methods, Ed.W. Hackbusch, Friedr. Vieweg, Braunschweig (1992) pp.104-115.

 

J. A. Kołodziej, M. Kaczmarek: Motion equation of the dynamic theory of consolidation from the point of view of the theory of transient pipe flows. Transport in Porous Media, vol. 8 (1992), pp. 227-241.

 

J. A. Kołodziej, Z. Kończak: A self-adaptive h-refinement technique for non-linear heat conduction problems. ZAMM, vol. 72 (1992), pp. T526-T529.

 

L. C. C. Goncalves, J. A. Kołodziej: Determination of effective thermal conductivity in fibrous composites with imperfect thermal contact between constituents. Int. Comn. Heat Mass Transfer, vol. 20, (1993), no. 1-2.

 

Z Kończak, J. A. Kołodziej: Determination of effective thermal conductivity for a laminated slab in non-linear case. Int. Comn. Heat Mass Transfer, vol. 21 (1994), pp. 403-410.

 

W. L. Golik, J. A. Kołodziej: An adaptive boundary collocation method for linear PDEs. Numerical Methods in Partial Diffrential Equations, vol. 11, (1995), pp.555-560.

 

C. Mendes, J. A. Kołodziej: An adaptive boundary collocation method for creeping flow between eccentric cylinders. Advances in Fluid Mechanics, vol. 9, 85-91, (1996).

 

J. A. Kołodziej, V. V. Mityushev: Determination of effective thermal conductivity for fibrous composites in non-linear case. Proceedings of the 2nd Euro[ean thermal Sciences and 14th UIT Natioal Heat Transfer Conference, 29-31 May, 1996, Rome, ITALY, vol. 2, pp. 711-716, Editors: G. P. Celata, P. Di Marko, A. Mariani, Edizio ETS Pisa.

 

Jan A. Kołodziej, R. Starosta, Self-adaptive Trefftz procedure for harmonic problems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 4: 491-500, 1997

 

J. A. Kołodziej, A. Usciłowska: Trefftz-type procedure for Laplace equation on domains with circular holes, circular inclusions, corners, slits, and symmetry. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 4: 501-519, 1997

 

Malewski, J. A. Kołodziej: DERIVE assistance to the collocation method for solving potential flow problems. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 27, 875-882 (1997).

 

R. Starosta, J. A. Kołodziej, A. C. Mendes, Computational Prediction and Experimental Determination of Wave Forces Acting Upon a Model of Truss Structure, Proceedings of the International Workshop on Environmental Loading on Offshore Structures, Univesidade da Beira Interior, Covilha, Portugal, 27-29 October 1997, pp. 78-91.

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Non-linear dynamics of an articulated tower under wave loading: computer simulation of motion. Proceedings of the International Workshop on Environmental Loading on Offshore Structures, Univesidade da Beira Interior, Covilha, Portugal, 27-29 October 1997, pp. 51-66.

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Free vibration of immersed column with tip mass, exact solution. Proceedings of the XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznan, Poland, 5-8 May, 1997, vol. 4, pp. 1347-1354

 

T. Maruszewski, J. A. Kołodziej, H. Kamiński, R. Starosta: Computer simulation of an elastic-viscoelastic-porous smart architecture. Theoretical model and direct problem solution. Proceedings of the XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznan, Poland, 5-8 May, 1997, vol. 3, pp. 855-852.

 

J. A. Kołodziej, R. Dziecielak, Z. Kończak: Permeability tensor of a heterogeneous porous medium of fibrous type. Transport in Porous Media, vol. 32, pp. 1-19 (1998).

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Free vibration of immersed column carrying a tip mass. Journal of Sound and Vibration, vol. 216, pp. 147-157 (1998).

 

C. Mendes, J. C. Pascoa, J. A. Kolodziej: An alternative approach to integral equation method based on Trefftz solution for inviscid incopmressible flow. Advances in Fluid Mechanics Series, vol. 10 (1998), pp. 57-68.

 

J. A. Kołodziej, Z. Konczak: Determination of effective thermal conductivity for fibrous non-linear composites. Z. Angew. Math. Mech., vol. 78 (1998), pp. S547-S548

 

J. A. Kolodziej, G. Musielak, M. Kaczmarek, T. Stręk: Determination of free surface and gravitional flow of liquid in triangular groove. Computational Mechanics, vol. 24, pp. 110-117, 1999.

 

J. A. Kołodziej, T. Stręk, R. Starosta: Wyznaczanie optymalnego napełnienia rury cylindrycznej przy grawitacyjnym laminarnym przepływie metodą rozwiązań fundamentalnych. Studia i Materiały XLVIII, seria Technika zeszyt 1, 1999

 

T. Stręk, J. A. Kołodziej: Symulacja komputerowa procesu mieszania dwóch płynów nienewtonowskich w prostokątnej kawernie. Symulacja w badaniach i rozwoju, Zbiór referatów Piątych Warsztatów Naukowych PTSK, Warszawa 1999, str. 282-289, EMBR-DRUK (ISBN 83-902146-2-8) .

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Computer simulation of chaotic motion of an articulated tower under regular wave loading. Symulacja w badaniach i rozwoju, Zbiór referatów Piątych Warsztatów Naukowych PTSK, Warszawa 1999, str. 343- 354, EMBR-DRUK (ISBN 83-902146-2-8) .

 

R. Starosta, J. A. Kołodziej: Influence of fluid damping on natural frequency of offshore structure of jacket type. Proceedings of the XIV Plish Conference on Computer Methods in Mechanics, 22-28 May 1999, Rzeszów, pp. 339-340, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (ISBN 83-7199-095-2).

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Dynamics of a column carrying a tip mass under wave loading. Proceedings of the XIV Plish Conference on Computer Methods in Mechanics, 22-28 May 1999, Rzeszów, pp. 373-374, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (ISBN 83-7199-095-2).

 

T. Stręk, J. A. Kołodziej: Computational experiments on mixing due to chaotic advection in a cavity of non-Newtonion fluids. Proceedings of the XIV Plish Conference on Computer Methods in Mechanics, 22-28 May 1999, Rzeszów, pp. 347-348, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (ISBN 83-7199-095-2).

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej, A. C. Mendes: Non-linear dynamics of an articulated tower under regular wave loading. Proceedings of 5th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, December 6-8, 1999, pp. 363-366, Firma wydawniczo-poligraficzna ABA-GRAF, Łódź (ISBN 83-911746-0-3).

 

T. Stręk, J. A. Kołodziej: Mixing in the partitioned-pipe mixer. Proceedings of 5th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, December 6-8, 1999, pp. 331-336, Firma wydawniczo-poligraficzna ABA-GRAF, Łódź (ISBN 83-911746-0-3).

 

J. A. Kołodziej, A. Uściłowska: Regular polygonal shapes, and boundary collocation method. The International Journal of Mechanical Engineering Education, vol. 27, no. 2, pp. 140-150, 2000.

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Computer simulation of non-linear dynamics of a pendulum with friction under wave loading. Symulacja w badaniach i rozwoju, Zbiór referatów Szóstych Warsztatów Naukowych PTSK, Warszawa 2000, str. 73-82, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostackiej.

 

J. A. Kołodziej, T. Stręk: Regular polygonal shapes, boundary collocation method, and regression by exponential function. ZAMM, vol. 80, pp. S805-S806, 2000.

 

J. A. Kołodziej, T. Stręk, G. Musielak: Capilary flow in inclined channel. Proceedings of the VIIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Liptovsky Jan, Slovak Republic, September 19-24, 2000 (8 stron na płycie CD).

 

T. Stręk, J. A. Kołodziej: Simulation of flows of two fluids in rectangular cavity by method of fundamental solutions. Proceedings of the VIIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, Liptovsky Jan, Slovak Republic, September 19-24, 2000 (8 stron na płycie CD).

 

J. A. Kołodziej, T. Stręk: Analytical approximations of the shape factors for conductive heat flow in circular and regular polygonal cross-sections. International Journal Heat and Mass Transfer, vol. 44, pp. 999-1012 (2001).

 

J. A. Kołodziej, A. C. Mendes: T-functions for 2-D creeping flow on domains with circular cylinders, corners, and possesing symmetry. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 8, pp. 359-384 (2001).

 

M. Ciałkowski, A. Frąckowiak, J. A. Kołodziej: Investigation of laminar flow through solution of inverse problem for hest conduction equation. Mechanics Research Communications, vol. 28, pp. 623-628 (2001).

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Ruch wierzy wieloprzegubowej pod wpływem falującego płynu – eksperyment numeryczny.. Symulacja w badaniach i rozwoju – Zbiór referatów. VIII Warsztaty Naukowe PTSK, Gadńsk – Sobieszewo, 30 sierpnia – 1 wrzesnia 2001, str. 400-405.

 

Uscilowska, J. A. Kolodziej Chaotic motion of a multi-articulate tower immersed in waving fluid: numerical experiment TASK QAUARTERLY, 6(2), 2002, pp. 371-377

 

J. A. Kolodziej, A. Uscilowska, M. Cialkowski Semi-analytical approximations of the laminar friction coefficients for flow in conduits with al cross-section Acta Mechanica, 158, 2002, 127-144.

 

J. A. Kołodziej, A. Uściłowska-Gajda: Komputerowe wyznaczanie siły parciana płaską powierzchnię zbiornika, Licentiatus PWSZ Piła, t. 2, str. 63-71

 

J. A. Kołodziej, A. Uściłowska-Gajda: Zastosowanie funkcji sklejanych do wyznaczania własności fizycznych wody w funkcji temeperatury, Licentiatus PWSZ Piła, t 2, str. 72-75.

 

Uściłowska-Gajda, J. A. Kołodziej, M. Ciałkowski, A. Frąckowiak: Comparison of two types of Trefftz method for the solution of inhomogeneous elliptic problems. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 10, pp. 375-389, 2003.

 

J. A. Kołodziej, R. Starosta: Application of „Mathematica” for solution of flexible pendulum problem. Studium Vilense A, vol. 1, no. 1, pp. 236-239, 2003.

 

J. A. Kołodziej, Uściłowska-Gajda, A.: Comparison of different radial basis function in the Poisson equation solutions by the method of fundamental solution. Studium Vilnense, 1, pp. 240-244, 2003.

 

J. A. Kołodziej, A. Wachowska: Special purpose Trefftz functions for the torsion of bars with regular polygonal cross-section. Proceedings of International Workshop on Mesh Free Methods, Institute Seperior Tecnica, Lisboa, pp. 157-162, July 21-23, 2003.

 

T. Klekiel, J. A. Kołodziej: Application of radial basis function for solution nonlinear heat conduction problem using evolutionary algorithm. Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics, Ed. B. T. Maruszewski, W. Muschik, A. Rodowicz, Publishing House of Poznan University of Technology, 2004, pp.176-186.

 

Drzewiecki, B.T. Maruszewski, J.A. Kołodziej, L. Restituta: Rayleigh and Loves Waves in a Vortex field of the II – Type, Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics, Ed. B. T. Maruszewski, W. Muschik, A. Rodowicz, Publishing House of Poznan University of Technology, 2004, pp.111-127.

 

R. Starosta, J.A. Kołodziej: Vibrations of a cantilever beam loaded by nonlinear friction force at the end, Vibration in Physical Systems, XXI Symposium, Poznan-Kiekrz, May 26-29, 2004, pp. 353-356.

 

J. A. Kołodziej, P. Gorzelańczyk: Obliczanie naprężeń dla skręcanych prętów pryzmatycznych metodą rozwiązań podstawowych, Licentiatvs, Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe, Tom VI, PWSZ Piła 2004, str. 193-203.

 

J. A. Kołodziej, A. Fraska: Elastic torsion of bars possessing regular polygon in cross-section using BCM. Computers & Structures, vol. 84, pp. 78-91, 2005.

 

Uściłowska, J. A. Kołodziej: Solution of the nonlinear equation for isothermal gas flows in porous medium by Trefftz method, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13, pp. 445-456 (2006).

 

H. Jopek, J. A. Kołodziej, T. Stręk: Laminar flow in trapezoidal grooves at finite Bond numbers with shear stress at liquid-vapor interface by the method of fundamental solutions, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13, pp. 395-405 (2006).

 

T. Klekiel, J. A. Kołodziej: Trefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13, pp. 407-416 (2006).

 

P. Gorzelańczyk, H. Tylicki, J. A. Kołodziej: The torsional stiffness of bars with L, , , , and cross-section, Steel & Composite Structures, vol. 7 (2007), pp. 441-456

 

P. Gorzelańczyk, J. A. Kołodziej: Some remarks concerning the shape of the source contour with application of the method of fundamental solutions to elastic torsion of prismatic rods. Engineering Analysis with Boundary Elements, vol. 32 (2008), pp. 64-75.

 

J.A. Kolodziej, T. Klekiel: The Method of Fundamental Solutions for Fully Developed Laminar Flows of Power-Law Non-Newtonian Fluids in Ducts of Arbotrary Cross-Sections, Chapter 10 in books: The Method of Fundamental Solutions – A Meshless Method. Edited by: C.S. Chen, A. Karageorghis, Y.S. Smyrlis, Bymanic Publisher, Inc, Atlanta 2008, pp. 207-226.

 

J. A. Kołodziej, M. Mierzwiczak: The optimal shape parameter of multiquadrics collocation method for solution of nonlinear steady-state conduction in multilayered plate. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 3, pp. 1077-1086 (2008)

 

J. A. Kołodziej, M. Mierzwiczak: The application of the method of fundamental solutions to a simulation of the two-dimensional sloshing phenomenon. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 3, pp. 1087-1096 (2008)

 

J.A. Kołodziej, A.P. Zieliński: Boundary Collocation Techniques and their Application in Engineering, WIT Press Southampton 2009

 

J.A. Kołodziej, M. Mierzwiczak, M. Ciałkowski: Application of the method of fundamental solutions and radial basis functions for inverse heat source problem in case of steady-state. International Communications in Heat and Mass Transfer, 37, pp. 121-124 (2010)

 

M. Mierzwiczak, J.A. Kołodziej: Application of the method of fundamental solutions and radial basis functions for inverse transient heat source problem. Computer Physics Communications, 181 (12), pp. 2035-2043 (2010)

 

J.A. Kołodziej, M. Mierzwiczak: Transient heat conduction by different versions of the method of fundamental solutions - A comparison study. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 17 (1), pp. 75-88 (2010)

 

M. Mierzwiczak, J.A. Kołodziej: The determination temperature-dependent thermal conductivity as inverse steady heat conduction problem. International Journal of Heat and Mass Transfer, 54 (4), pp. 790-796 (2011)

 

M. Mierzwiczak, J.A. Kołodziej: The determination of heat sources in two dimensional inverse steady heat problems by means of the method of fundamental solutions. Inverse Problems in Science and Engineering 19 (6), pp. 777-792 (2011)

 

J. A. Kołodziej, A. Uściłowska: Application of MFS for determination of effective thermal conductivity of unidirectional composites with linearly temperature dependent conductivity of constituents. Engineering Analysis with Boundary Elements, 36 (3), pp. 293-302 (2011)

 

J.A Kołodziej, P. Gorzelańczyk: Application of method of fundamental solutions for elasto-plastic torsion of prismatic rods. Engineering Analysis with Boundary Elements, 36 (2), pp. 81-86 (2012)

 

Podręczniki, skrypty, monografie

 

Z. Sobczyńska-Kończak, Z. Kończak, J. A. Kołodziej: Mechanika ośrodków ciągłych. Wydawnictwo PP, skrypt nr 928, 1980.

 

J. A. Kołodziej: Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo PP, skrypt nr 1038, 1982.

 

J. A. Kołodziej: Określenie efektywnych własności ośrodków porowatych i kompozytowych przez symulację numeryczną eksperymentu fizycznego z wykorzystaniem metody kollokacji brzegowej. Rozprawy nr 203, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989.

 

J. A. Kołodziej: Zastosowanie metody kollokacji brzegowej w zagadnieniach mechaniki. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

 

Kołodziej: Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003.

 

J. A. Kołodziej, A. Skarupa: Statyka techniczna w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo PWSZ Piła, Piła 2004.

 

J. A. Kołodziej, P. Gorzelańczyk: Iteracyjne rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów, Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2007.

 

J. A. Kołodziej, Roman Starosta: Mechanika ciała stałego w ujęciu komputerowym, Wybrane zagadnienia, , wydawnictwo PP, Poznań 2008

 

Mechanika płynów. Zbiór zadań z rozwiązaniami pod redakcja Michała Ciałkowskiego, wydawnictwo PP, Poznań 2008, współautor

 

J. A. Kołodziej, P. Gorzelańczyk: Implementacja komputerowa iteracyjnego rozwiązywania zadań z mechaniki płynów, Wydawnictwo PWSZ Piła 2010

 

M. Mierzwiczak, J.A. Kołodziej, M. Ciałkowski, A. Frąckowiak: Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do zagadnień przewodzenia ciepła, wydawnictwo PP, Poznań 2011